Wedstrijdreglement 

Wedstrijdreglement
GIVE AWAYS

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “GIVE AWAYS”-wedstrijd (de “Wedstrijd”), en legt de deelnemingsvoorwaarden en wedstrijdmodaliteiten van de Wedstrijd vast.


Artikel 1. Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Constructiv, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer BE0406.466.622 (de “Organisator”).


Artikel 2. Voorwaarden

2.1 De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en bij aanvang van de Wedstrijd twaalf (12) jaar of ouder zijn (de “Deelnemer(s)”). Deelnemers die minderjarig zijn (<18 jaar), dienen te beschikken over de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Wedstrijd.

2.2 De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van en personen die op hetzelfde adres wonen als de werknemers van de Organisator.

2.3 Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval in naam of voor de rekening van iemand anders of uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging of op enige andere wijze samenwerken om hun kansen om een prijs te winnen, te verhogen.

2.4 Elke Deelnemer kan slechts met één inzending deelnemen aan de Wedstrijd. Indien eenzelfde Deelnemer meerdere inzendingen inzendt, zal de Organisator enkel rekening houden met de eerste inzending.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement en verbinden zij zich ertoe alle beslissingen die in het kader van de Wedstrijd door de Organisator zullen genomen worden, te aanvaarden. Het volledige wedstrijdreglement is tijdens de Wedstrijdperiode beschikbaar op debouwkijktverder.be of op aanvraag bij de Organisator via [email protected].

2.5 Elke poging tot fraude, vals spelen, manipulatie, misbruik, misleiding of deelname zonder aan de in dit wedstrijdreglement vermelde voorwaarden te voldoen of zonder naleven van het wedstrijdreglement, zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.


Artikel 3. Verloop van de Wedstrijd

3.1 De Wedstrijd loopt vanaf de datum van posting op sociale media tem 14 kalenderdagen erna (de “Wedstrijdperiode”).

3.2 Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de Deelnemer:
i. Reageren in de comments;
ii. Zijn/haar gegevens doorgeven wanneer de Community Manager met hem/haar contact opneemt;

3.3 Onvolledige of niet correct ingevulde comments worden als ongeldig beschouwd en worden daarom niet in aanmerking genomen om de Prijs (zoals hieronder gedefinieerd) te winnen.

3.4 De comments zullen beoordeeld worden door een aangestelde jury. De winnaar is de Deelnemer die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet en na oordeel van de jury de beste comments heeft geplaatst. In totaal zal er 1 winnaar verkozen worden.


Artikel 4. De winnaar

4.1 De winnaar is de Deelnemer die verkozen werden door een door de Organisator aangestelde jury en die aan de hierboven vermelde deelnemingsvoorwaarden voldoen. In totaal zal er 1 winnaar verkozen worden.

4.2 De jury zal soeverein bepalen welke inzendingen het best aan de doelstelling voldoen, en de Wedstrijd dus winnen. Ook de toewijzing van de prijs aan elke winnaar zal door de jury worden gedaan. De jury hoeft haar oordeel niet te motiveren. De aanduiding van de winnaars is definitief, bindend en onherroepelijk. Deze beslissing kan niet aangevochten worden.

Alle betwistingen over de eventuele regelmatigheid van een deelnemende inzending worden eveneens soeverein door de voornoemde jury beslecht.

4.3 De winnaar zal uiterlijk 30 dagen na het einde van de Wedstrijd via mail op de hoogte worden gebracht met de vraag om zijn/haar/hun contactgegevens te bevestigen.
4.4 Indien niet op deze mail gereageerd wordt binnen 48u na het versturen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelname te annuleren en de volgende Deelnemer in de rangschikking als winnaar aan te duiden. Deze procedure wordt herhaald tot er een tijdige reactie is van een als winnaar aangeduide Deelnemer.


Artikel 5. De Prijs

Een (1) winnaar ontvangt als prijs de prijs die afgebeeld staat op de social media post. De prijs is niet overdraagbaar, niet deelbaar, niet omwisselbaar en niet betaalbaar of inwisselbaar in geld. Een winnaar heeft geen recht om een andere prijs te eisen dan de prijs die hem/haar/hen door de Organisator of jury zal worden toegewezen. Elke prijs is strikt persoonlijk en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om, indien hij daarbuiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, de prijs door een gelijkwaardige prijs te vervangen.


Artikel 6. Controle

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers uit te sluiten van de Wedstrijd indien deze niet aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement voldoen of in geval van misleiding of bedrog. De Organisator behoudt zich in die gevallen ook het recht voor teruggave te vragen van de eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief imago-schade). Alleen indien dit nog op redelijke wijze mogelijk is, zal de Organisator een andere winnaar selecteren.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De Organisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor technische of elektronische problemen of vertragingen bij deelname aan de Wedstrijd.

7.2 De Organisator zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien omwille van een gebeurtenis buiten zijn wil om bepaalde modaliteiten van de Wedstrijd en dus ook van dit wedstrijdreglement dienen te worden gewijzigd, de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd, de Wedstrijdperiode dient te worden ingekort of verlengd, de Prijzen geheel of gedeeltelijk dienen te worden gewijzigd of de uitreiking van de Prijzen moet worden uitgesteld of geannuleerd. Desgevallend zal de Organisator er niet toe gehouden zijn om de Deelnemers hiervan op de hoogte te brengen via e-mail of via een ander communicatiemiddel. Communicatie hieromtrent zal enkel gebeuren via de website www.debouwkijktverder.be.

7.3 De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard – direct en/of indirect – veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de deelname aan de Wedstrijd en/of de toekenning of uitvoering van de Prijs. Aldus sluit de Organisator onder andere haar aansprakelijkheid uit voor enige aanvullende uitgave die een winnaar eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de Wedstrijd en/of de aanvaarding en het ontvangen van de Prijs. De Organisator verklaart eveneens niet aansprakelijk te zijn voor verlies, diefstal of beschadiging van de Prijs tijdens of na de in ontvangst name.

7.4 De Organisator kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van wat voor aard dan ook opgelopen door een winnaar (of door enige derde) bij of ingevolge het gebruik van de Prijs.


Artikel 8. Privacybeleid

De Organisator zal in het kader van de deelname aan de Wedstrijd de persoonsgegevens van de Deelnemers verzamelen. De Organisator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken overeenkomstig haar privacyverklaring (terug te vinden op www.debouwkijktverder.be).


Artikel 9. Overige

9.1 De bepalingen van dit reglement zijn onderhevig aan het Belgische recht, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

9.2 In het geval dat een of meer van de hierin opgenomen bepalingen om wat voor reden dan ook ongeldig, onwettig of niet- afdwingbaar zijn in enig opzicht, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepalingen van dit wedstrijdreglement.


Artikel 11. Contact

Met vragen over deze Wedstrijd kan u terecht bij de communicatiedienst van De Bouw Kijkt Verder, per mail naar [email protected].