contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

Disclaimer

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing bij elk bezoek aan de website “De Bouw Kijkt Verder” van Constructiv.
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en inlichtingen die beschikbaar gesteld worden op de website debouwkijktverder.be.

Door de website “De Bouw Kijkt Verder” te bezoeken gaat de bezoeker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen uit deze disclaimer.        

De bepalingen uit deze disclaimer kunnen op elk ogenblik aangepast worden door Constructiv. De toepasbare voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de verbinding.

Gebruik

Constructiv probeert in de mate van het mogelijke kwaliteitsvolle en geactualiseerde informatie te bieden door de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. Hiertoe behoudt Constructiv zich het recht voor om de inhoud van de website “De Bouw Kijkt Verder” of de voorstelling van de diensten online op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Constructiv wijst echter elke verantwoordelijkheid af in het geval de meegedeelde informatie onvolledig, fout of onnauwkeurig zou blijken. De beschikbare informatie vormt dus geen beroepsmatig of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Constructiv kan niet waarborgen dat zijn website “De Bouw Kijkt Verder” volledig gevrijwaard is van onderbrekingen, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen.

De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot/het gebruik van de website op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Constructiv is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor het verlies van gegevens of gederfd inkomen, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. Constructiv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken die verband houden met de verspreiding van wachtwoorden/gebruikersnamen door de gebruiker van de website “De Bouw Kijkt Verder”.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste inlichtingen op de website debouwkijktverder.be van Constructiv kunnen vrij geraadpleegd worden zonder vastlegging van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

De website debouwkijktverder.be van Constructiv en de inhoud ervan zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten en bescherming van de intellectuele eigendom. Tenzij anders bepaald behoren alle auteursrechten op deze website (aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, reproductie, vertaling van de website, de inhoud of een gedeelte ervan, onder eender welke vorm en met om het even welk middel) toe aan Constructiv.

Constructiv geeft toestemming om materiaal van de website te halen voor persoonlijk gebruik. De opslag en de reproductie van de website debouwkijktverder.be  voor commerciële doeleinden is strikt verboden. De mededeling in verband met de bestaande auteursrechten moet op elke kopie vermeld worden (‘Bron: website debouwkijktverder.be van Constructiv’).

Links naar andere sites

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Constructiv is echter niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud ervan, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

De bepalingen uit deze disclaimer ressorteren volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.