contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

 WEDSTRIJDREGLEMENT DE BOUW KIJKT VERDER | FESTIVALTICKETS GIVEAWAY 

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BOUW KIJKT VERDER | FESTIVALTICKETS GIVEAWAY 

Contest Constructiv ‘Helden Van De Bouw’ – Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen

 

De huidige algemene voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Aperol Spritz Positive Reviewers (the ‘Wedstrijd’) wedstrijd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaande voorwaarden en alle beslissingen die door de Organisator in het kader van de Wedstrijd worden genomen. De Voorwaarden zijn beschikbaar op de pagina www.debouwkijktverder.be tot het einde van de Wedstrijdperiode of, indien van toepassing, op aanvraag bij de Organisator via [email protected]. Elke deelnemer wordt geacht de bepalingen van deze Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

 

 1. Organisator

 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door CONSTRUCTIV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht met als maatschappelijke zetel te Koningsstraat 132, 1000 Brussel, België, en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.466.622 (rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling) (de ‘Organisator’).

Voor informatie of vragen betreffende de Wedstrijd, gelieve contact op te nemen met [email protected]

 

 1. Deelnameperiode

 

De Wedstrijd start op 11 juni 2024 vanaf 17:00 uur en eindigt op 8 augustus 2024 om 23:59 uur (de ‘Deelnameperiode’). Deze periode beslaat de volledige tijdspanne waarin Constructiv (vertegenwoordigd door het initiatief “De Bouw Kijkt Verder”) fysiek aanwezig zal zijn op de festivals die vermeld staan op de webpagina (waaronder: Couleur Café, Alcatraz, Baudet Festival, Francofolies de Spa, Suikerrock).

 

 1. Deelnemers

 

Elke natuurlijke persoon met residentie in België en die 18 jaar of ouder is op het moment van deelname en beschikken over een geldig e-mailadres en Instagram- of Facebookaccount, kan deelnemen aan de Wedstrijd.

 

Deelnemers moeten ermee akkoord gaan om gefilmd te worden in het geval dat ze de wedstrijd winnen. Dit is om een testimonial video te maken voor de sociale media van Constructiv, in het kader van het “De Bouw Kijkt Verder” initiatief.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:

Deelname moet altijd op persoonlijke titel gebeuren en kan in geen geval in naam of voor rekening van anderen gebeuren. Ook mag deelname niet voortkomen uit meerdere personen, ongeacht of dit in een georganiseerde context is of niet, of in het kader van een vereniging (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) of enige andere vorm van samenwerking om hun kansen op het winnen van een prijs te vergroten.

 

In geval van niet-naleving van deze Voorwaarden of in geval van ongeautoriseerde of niet-conforme deelname aan de Voorwaarden, (poging tot) bedrog, manipulatie, misbruik, misleiding of fraude (inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de in te voeren persoonsgegevens in het kader van de inschrijving, bijvoorbeeld door het verstrekken van valse persoonsgegevens), kan de Organisator de betreffende deelnemer uitsluiten van deelname aan deze Wedstrijd en dus van de mogelijkheid om een prijs te winnen.

 

Alle eventuele kosten die door de deelnemer worden gemaakt vanwege of in verband met zijn/haar deelname aan de Wedstrijd blijven voor zijn/haar exclusieve rekening.

 

 

 1. Deelname – formaliteiten en voorwaarden

 

 Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de Deelnemer de volgende stappen volgen en voltooien tijdens de Deelnameperiode:

 

Een van de in te vullen velden is het veld “Waarom ben jij een held(in) van de bouw die het verdient om te winnen?”. In dit veld moet de deelnemer een echt verhaal over zichzelf vermelden dat mensen kan inspireren om in de bouwsector te gaan werken. Het verhaal moet in het Frans, Nederlands of Engels zijn geschreven en mag maximaal 150 woorden bevatten.

Het verhaal in het deelnameformulier moet door de Organisator kunnen worden geverifieerd. In geval van twijfel (of als blijkt dat het verhaal niet echt is of is aangedikt), behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnemer te diskwalificeren.

De Deelnemer verbindt zich ertoe dat het opgegeven verhaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

Slechts één deelname per persoon en per Instagram- of Facebookaccount is toegestaan. De Organisator behoudt het recht om te allen tijde een persoon die meer dan één keer heeft deelgenomen te diskwalificeren, alsook door het gebruik van meerdere accounts.

Er is geen aankoop vereist voor deelname aan de Wedstrijd.

 

 1. Selectie en bekendmaking winnaar

 

Er zijn 55 winnaars.

 

Om de winnaars te bepalen, zal een onafhankelijke jury, aangesteld door de Organisator, een rangschikking opstellen van personen die het meest inspirerende verhaal hebben gedeeld in het online deelnameformulier, aangezien het doel van de wedstrijd is om “Helden van de Bouw” – werknemers in de bouwsector – in de kijker te zetten en mensen te inspireren om voor een job in de bouw te kiezen..De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden gedurende de gehele periode van de eerder vermelde festivals en zal dus uiterlijk de dag voor het laatste festival, namelijk 8 augustus 2024, worden afgerond.

 

De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury bestaande uit leden uit de bouwsector, ondersteund door leden van het partnerbureau van Constructiv.

Als de jury van oordeel is dat meerdere verhalen even inspirerend zijn (bijvoorbeeld als meerdere deelnemers hetzelfde verhaal op dezelfde manier vertellen), zal de rangschikking worden bepaald op basis van het tijdstip waarop het deelnameformulier door de Organisator is ontvangen: de deelnemer wiens formulier als eerste is ontvangen, zal hoger worden gerangschikt dan een andere deelnemer.


De winnaars zullen uiterlijk een bevestigingse-mail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Deelnemers die niet hebben gewonnen, zullen niet worden geïnformeerd.

 

 1. Prijs

 

Er zijn 110 prijzen te winnen.

 

De winnaars krijgen elk 2 tickets voor de editie 2024 van het festival van hun keuze uit de volgende festivals: Couleur Café, Alcatraz, Baudet Festival, Francofolies de Spa, SuikerRock.

 

De tickets zijn dagtickets, van de basiscategorie.

 

De Prijs is persoonlijk. Hij is niet overdraagbaar en kan in geen enkel geval omgeruild worden voor geld of andere prijzen.

 

De prijs kan worden opgehaald tot de dag voor het festival dat door de winnaar wordt gekozen. Als de Prijs niet wordt opgehaald, blijft de Prijs voor onbepaalde tijd eigendom van de Organisator.

 

 

 1. Deelname aan de opnames van een testimonial video

 

De winnaars verbinden zich ertoe om mee te werken aan de creatie van een testimonial video voor de sociale media van Constructiv, in het kader van het “De Bouw Kijkt Verder” initiatief. Zij stemmen ermee in om in deze video te verschijnen. Deze video mag op alle sociale media worden gebruikt. De opnamelocaties en -data worden in overleg met elke winnaar bepaald.

 

 

 1. Publiciteit

 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd en de “opt-in” check box voor de Wedstrijd aan te vinken, en behoudens de toepassing van artikel 12 van deze voorwaarden, geeft de gebruiker (hier de deelnemer aan de Wedstrijd) toestemming om door de Organisator te worden benaderd in verband met de Wedstrijd en in verband met merkgerelateerde e-mailcampagnes. Het abonneren op e-mails met betrekking tot updates over de producten of diensten van de Organisator, verklaringen over de organisatie van de Organisator of informatie over de producten/diensten van de Organisator (of promotionele aanbiedingen van derden) is een voorwaarde voor deelname aan de Wedstrijd en de Wedstrijd is bedoeld om de e-mailcampagnes van de Organisator te promoten.

 

 1. Uitsluiting van de Wedstrijd

 

De Organisator behoudt zich het recht om deelnemers van de Wedstrijd uit te sluiten om onderstaande redenen:

 

Elke poging tot fraude kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.

 

De Organisator behoudt zich het recht om controles uit te voeren om de naleving van de Voorwaarden te waarborgen, in het bijzonder om bepaalde deelnemers uit te sluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

 

 1. Wijziging of afgelasting van de Wedstrijd

 

De Organisator behoudt zich het recht om de Wedstrijd en zijn Voorwaarden aan te passen of uit te stellen, alsook om de Wedstrijd en/of de Prijs te afgelasten in geval van onvoorziene omstandigheden waardoor de organisatie van de wedstrijd of de uitreiking van de prijzen aanzienlijk duurder wordt voor de Organisator, of in geval van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten in de server(s), virusaanvallen, internethacking, acties van deelnemers, wijzigingen in het toepasselijke wettelijke kader of onverwachte wettelijke beperkingen in België, alsook elke andere gebeurtenis buiten de redelijkerwijze controle van de Organisator die de organisatie van de Wedstrijd, de toepassing van de Voorwaarden en/of de toekenning van de Prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast door de Organisator, zullen deelnemers op de hoogte worden gebracht van de uitstelling of afgelasting via de bovengenoemde specifieke webpagina van de Wedstrijd op de De Bouw Kijkt Verder website (www.debouwkijktverder.be/festivals/) en, indien mogelijk, per e-mail. In het geval dat de Organisator de Voorwaarden aanpast, zullen deelnemers via e-mail op de hoogte worden gebracht van de gewijzigde Voorwaarden. Deelnemers aanvaarden de nieuwe Voorwaarden of trekken zich terug uit de Wedstrijd.

Indien de opschorting of afgelasting van de Wedstrijd of de Prijs het gevolg is van het handelen van één of meerdere deelnemers, zijn de betrokken deelnemers aansprakelijk voor alle contractuele of onrechtmatige schade, direct of indirect, die de Organisator lijdt als gevolg van de opschorting of afgelasting, alsook voor alle vorderingen van deelnemers of derden.


In het geval van opschorting of afgelasting kan de Organisator niet aansprakelijk worden bevonden voor gemaakte kosten of geleden schade, zowel direct als indirect. De Organisator is niet verplicht om een alternatieve wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

De Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Instagram, Facebook of een ander sociaal media platform of enige andere derde partij. De deelnemer verstrekt zijn/haar gegevens verstrekt informatie aan de Organisator en niet aan Instagram, Facebook of enige ander sociaal media platform of enige andere derde partij, en zij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk voor enig onderdeel van deze Wedstrijd.


Behalve in het geval van ernstig of opzettelijk wangedrag kunnen de Organisator en de verbonden organisaties, hun personeel, en de door de Organisator ingeschakelde derden voor de organisatie en publicatie van de Wedstrijd niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook (contractueel of uit onrechtmatige daad), die zouden voortvloeien uit de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd, uit de aanwijzing van de winnaar en/of de toekenning en het gebruik van de Prijs, ongeacht de oorzaak of het gevolg van dergelijke schade, inclusief schade veroorzaakt door:

 

Dit omvat persoonlijke letsels, verlies of schade, zowel direct als indirect. Niets sluit echter de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijke letsels als gevolg van zijn nalatigheid.

 

De Organisator is niet verantwoordelijk voor schade die zou kunnen ontstaan tijdens het gebruik van de prijs door een winnaar: het contract betreffende de deelname van de winnaar aan het festival waarvoor hij/zij tickets wint, komt uitsluitend tot stand tussen de winnaar en de organisator van dat festival: deze organisator is niet de verwerker of de tussenpersoon van de Organisator.

 

In elk geval is elke schade, hetzij direct of indirect, contractueel of onrechtmatige daad, absoluut beperkt tot de waarde van de Prijs.

 

 1. Persoonlijke gegevens

 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd bevestigt elke deelnemer dat die het privacy beleid van de Organisator, beschikbaar via volgende link: https://constructiv.be/nl-BE/Privacy.aspx

 heeft gelezen en begrepen en stemt die in met de verwerking en verzameling van hun persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy beleid.

De Organisator verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke wetgeving is de Organisator.

 

De persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verwerkt, zijn het e-mailadres, de voornaam, de achternaam en de geboortedatum van de deelnemers evenals de andere persoonsgegevens die in het deelnameformulier van de wedstrijd zijn opgenomen.

De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun gegevens tijdens de Wedstrijd door de Organisator worden opgeslagen, verwerkt en doorgegeven. Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op het goede verloop van de Wedstrijd en om de winnaar tijdig te informeren.

 

In het kader van de correcte uitvoering van de wedstrijd, doet de Organisator een beroep op de volgende verwerkers voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers: Famous Grey, partnerbureau van Constructiv.

 

Indien deelnemers zich hebben ingeschreven voor het ontvangen van e-mails over updates over de producten of diensten van de Organisator, uitspraken over de onderneming van de Organisator, of informatie over de producten/diensten van de Organisator (of promotionele aanbiedingen van derden), worden de persoonsgegevens geregistreerd en opgeslagen in een daartoe bestemde database onder beheer van de Organisator. Deelnemers kunnen zich afmelden voor deze e-mails door te klikken op de “uitschrijflink” onderaan de e-mail.

Elke deelnemer behoudt zich het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen en te corrigeren of te verwijderen. Alsook heeft die het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in de desbetreffende context, indien daarvoor ernstige en gerechtvaardigde redenen bestaan, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR

Om deel te nemen aan de Wedstrijd is het verstrekken van de het e-mailadres, de voor- en achternaam en de geboortedatum voor elke deelnemer verplicht. Het niet verstrekken van deze gegevens kan ertoe leiden dat de deelnemer wordt uitgesloten van de Wedstrijd.

In geval van vragen of verzoeken met betrekking tot het privacy beleid van de Organisator of andere privacy relateerde zaken, kunnen deelnemers een e-mail verzenden naar [email protected] .

 

De persoonsgegevens van de deelnemer met betrekking tot zijn/haar deelname aan de Wedstrijd worden bewaard voor een periode van 4 maanden na het einde van de Wedstrijdperiode en, indien hij/zij een prijs heeft gewonnen, voor 2 jaar.

 

In geval van een geschil over het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, heeft de deelnemer het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

De deelnemer garandeert dat alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd worden verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.

 

 

 1. Scheidbaarheid

 

Indien een artikel van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht op grond van enige bepaling van het toepasselijk recht, wordt dat artikel geacht ongeschreven te zijn en zal die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige artikels van deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

 

 1. Hiërarchie

 

In het geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige Voorwaarden in promotiemateriaal, hebben de huidige Voorwaarden voorrang.

 

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Alle klachten of geschillen in betrekking tot deze Voorwaarden, kunnen gericht worden aan [email protected]

 

In het geval van een geschil over de interpretatie van deze Voorwaarden of in verband hiermee, verbinden zowel de deelnemer als de Organisator zich ertoe elkaar te raadplegen om een minnelijk schikking te treffen. Indien een minnelijke schikking kan worden gevonden, zal het geschil worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

De huidige Voorwaarden en alle verplichtingen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving.