contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

 WEDSTRIJDREGLEMENT DE BOUW KIJKT VERDER | FESTIVALTICKETS GIVEAWAY 

WEDSTRIJDREGLEMENT DE BOUW KIJKT VERDER | FESTIVALTICKETS GIVEAWAY

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “FESTIVALTICKETS GIVEAWAY”-wedstrijd (de “Wedstrijd”), en legt de deelnemingsvoorwaarden en wedstrijdmodaliteiten van de Wedstrijd vast.

Artikel 1. Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Constructiv, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer BE0406.466.622 (de “Organisator”).

Artikel 2. Voorwaarden

2.1 De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en bij aanvang van de Wedstrijd twaalf (12) jaar of ouder zijn (de “Deelnemer(s)”). Deelnemers die minderjarig zijn (<18 jaar), dienen te beschikken over de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Wedstrijd.

2.2 De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van en personen die op hetzelfde adres wonen als de werknemers van de Organisator.

2.3 Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval in naam of voor de rekening van iemand anders of uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging of op enige andere wijze samenwerken om hun kansen om een prijs te winnen, te verhogen.

2.4 Elke Deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Als eenzelfde Deelnemer meerdere keren deelneemt, zal de Organisator enkel rekening houden met de eerste deelname. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement en verbinden zij zich ertoe alle beslissingen die in het kader van de Wedstrijd door de Organisator zullen genomen worden, te aanvaarden. Het volledige wedstrijdreglement is tijdens de Wedstrijdperiode beschikbaar op de livestream van de wedstrijd op het TikTok-account van De Bouw Kijkt Verder of op aanvraag bij de Organisator via communication@constructiv.be.

2.5 Bij de deelname dienen de gebruiksvoorwaarden van TikTok strikt te worden nageleefd.

2.6 Elke poging tot fraude, vals spelen, manipulatie, misbruik, misleiding of deelname zonder aan de in dit wedstrijdreglement vermelde voorwaarden te voldoen of zonder naleven van het wedstrijdreglement, zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.

Artikel 3. Verloop van de Wedstrijd

3.1 De Wedstrijd loopt op 15 juni 2023, van 16:00 tot 18:00 (de “Wedstrijdperiode”).

3.2 Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de Deelnemer:
i. Een correct antwoord geven op een wedstrijdvraag die gesteld wordt door de presentator;
ii. Zijn of haar commando doorgeven via de livestream om op die manier een festivalticket te proberen grijpen met de graafmachine.

3.3 Onvolledige of niet correcte deelnames of commando’s worden als ongeldig beschouwd en worden daarom niet in aanmerking genomen om de Prijs (zoals hieronder gedefinieerd) te winnen.

3.4 Het doel van de Wedstrijd bestaat erin om in de eerste plaats zo snel mogelijk een correct antwoord te geven op de wedstrijdvraag die gesteld wordt in de livestream. De deelnemer met het snelste juiste antwoord wordt toegelaten om zijn commando – tussen 0 en 360 graden – door te geven waarna de graafmachine op die coördinaat zal grijpen. De winnaar is de Deelnemer die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, de regels van de opdracht correct naleeft en na zijn commando een festivalticket heeft vastgegrepen.

Artikel 4. De winnaar

4.1 De winnaars zijn de Deelnemers die na een correct antwoord op de wedstrijdvraag en na een juist commando een festivalticket hebben gegrepen en die aan de hierboven vermelde deelnemingsvoorwaarden voldoen.

4.2 De aanduiding van de winnaars is definitief, bindend en onherroepelijk. Deze beslissing kan niet aangevochten worden. Alle betwistingen over de eventuele regelmatigheid van een deelnemende inzending worden eveneens soeverein door de voornoemde jury beslecht.

4.3 De winnaars zullen uiterlijk 30 dagen na het einde van de Wedstrijd via mail op de hoogte worden gebracht met de vraag om zijn/haar/hun contactgegevens te bevestigen. De andere deelnemers worden niet verwittigd.

4.4 Indien niet op deze mail gereageerd wordt binnen 48u na het versturen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelname te annuleren en de volgende Deelnemer in de rangschikking als winnaar aan te duiden. Deze procedure wordt herhaald tot er een tijdige reactie is van een als winnaar aangeduide Deelnemer.

Artikel 5. De Prijs

Een winnaar ontvangt als prijs een duo festivalticket voor Couleur Café of voor Suikerrock. De prijs is niet overdraagbaar, niet deelbaar, niet omwisselbaar en niet betaalbaar of inwisselbaar in geld. Een winnaar heeft geen recht om een andere prijs te eisen dan de prijs die hem/haar/hen door de Organisator of jury zal worden toegewezen. Elke prijs is strikt persoonlijk en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De Organisator behoudt zich het recht voor om, als hij daarbuiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, de prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs te vervangen.

Artikel 6. Controle

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers uit te sluiten van de Wedstrijd indien deze niet aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement voldoen of in geval van misleiding of bedrog. De Organisator behoudt zich in die gevallen ook het recht voor teruggave te vragen van de eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief imago-schade). Alleen indien dit nog op redelijke wijze mogelijk is, zal de Organisator een andere winnaar selecteren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De Organisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor technische of elektronische problemen of vertragingen bij deelname aan de Wedstrijd.

7.2 De Organisator zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien omwille van een gebeurtenis buiten zijn wil om bepaalde modaliteiten van de Wedstrijd en dus ook van dit wedstrijdreglement dienen te worden gewijzigd, de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd, de Wedstrijdperiode dient te worden ingekort of verlengd, de Prijzen geheel of gedeeltelijk dienen te worden gewijzigd of de uitreiking van de Prijzen moet worden uitgesteld of geannuleerd. Desgevallend zal de Organisator er niet toe gehouden zijn om de Deelnemers hiervan op de hoogte te brengen via e-mail of via een ander communicatiemiddel. Communicatie hieromtrent zal enkel gebeuren via de website www.debouwkijktverder.be.

7.3 De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard – direct en/of indirect – veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de deelname aan de Wedstrijd en/of de toekenning of uitvoering van de Prijzen. Aldus sluit de Organisator onder andere haar aansprakelijkheid uit voor enige aanvullende uitgave die een winnaar eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de Wedstrijd en/of de aanvaarding en het ontvangen van de Prijs. De Organisator verklaart eveneens niet aansprakelijk te zijn voor verlies, diefstal of beschadiging van de Prijs tijdens of na de in ontvangst name.

7.4 De Organisator kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van wat voor aard dan ook opgelopen door een winnaar (of door enige derde) bij of ingevolge het gebruik van de Prijs.

Artikel 8. Verklaringen, garanties en gebruiksrechten

8.1 De Deelnemer verklaart en garandeert dat zijn/haar/hun inzending door hem/haar/hen zelf werd gemaakt en dat dit niet gekopieerd werd of anderszins geen inbreuk uitmaakt op de rechten van derden.

8.2 Door de inzending van het werk door de Deelnemer, verkrijgt de Organisator automatisch het recht om de inzending te reproduceren en aan het publiek mede te delen, in welke media dan ook, zonder beperking qua aantal aanwendingen, duur of territorium, zonder dat hier enige vorm van vergoeding voor verschuldigd is door de Organisator.

Artikel 9. Privacybeleid

De Organisator zal in het kader van de deelname aan de Wedstrijd de persoonsgegevens van de Deelnemers verzamelen. De Organisator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken overeenkomstig haar privacyverklaring (terug te vinden op www.debouwkijktverder.be).

Artikel 10. Overige

10.1 De bepalingen van dit reglement zijn onderhevig aan het Belgische recht, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

10.2 In het geval dat een of meer van de hierin opgenomen bepalingen om wat voor reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn in enig opzicht, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepalingen van dit wedstrijdreglement.

Artikel 11. Contact

Met vragen over deze Wedstrijd kan u terecht bij de communicatiedienst van De Bouw Kijkt Verder, per mail naar communication@constructiv.be.