contact
- De bouw,
ook iets voor jou?

Onze regionale adviseurs helpen je graag. Stel hier je vraag!

DISCLAIMER

Algemeen

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing telkens wanneer u de door Constructiv beheerde site “de bouw kijkt verder” raadpleegt. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en informatie die beschikbaar zijn op de website debouwkijktverder.be.

Door de site “de bouw kijkt verder” te raadplegen, gaat de bezoeker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen van deze disclaimer.

De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde door Constructiv worden gewijzigd. De toepasselijke voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op het moment van aansluiting.

Gebruik

Constructiv streeft ernaar om in de mate van het mogelijke kwalitatieve en actuele informatie aan te bieden door de dienstverlening 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden.

Daartoe behoudt Constructiv zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de site “de bouw kijkt verder” of de presentatie van online diensten aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Constructiv wijst echter alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de verstrekte informatie onvolledig, foutief of onnauwkeurig blijkt te zijn. De beschikbare informatie vormt dus geen professioneel of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Constructiv kan niet garanderen dat de website “de bouw kijkt verder” volledig veilig is voor onderbreking, met name om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om welke andere reden dan ook.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot/gebruik van de site onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Constructiv is in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van de site, verlies van gegevens of gederfde inkomsten, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of elke derde partij.

Constructiv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik in verband met de verspreiding van wachtwoorden/gebruikersnamen door de gebruiker van de website “de bouw kijkt verder”.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie op de site debouwkijktverder.be van Constructiv kan vrij worden geraadpleegd zonder persoonsgegevens in te voeren.

Intellectuele eigendom

De site nousconstruisonsdemain.be en de inhoud ervan zijn beschermd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake auteursrechten en de bescherming van intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, behoren alle auteursrechten op deze website (aanpassing, verspreiding, distributie, kopiëren, reproductie, vertaling van de gehele of een deel van deze website of de inhoud ervan, in welke vorm en op welke manier dan ook) toe aan Constructiv.

Constructiv geeft toestemming om het materiaal afkomstig van de site debouwkijktverder.be voor persoonlijk gebruik te gebruiken. De opslag en reproductie van de site debouwkijktverder.be voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden. Op elke kopie moet de mededeling met betrekking tot bestaande auteursrechten worden opgenomen (‘Bron: website debouwkijktverder.be van Constructiv’).

Links naar andere sites

De site bevat links naar andere sites die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Constructiv is echter niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af, in het bijzonder voor het materiaal, voor de gegevens van welke aard dan ook die zijn opgenomen of verspreid op deze referentiewebruimtes, en voor de verwerking van persoonsgegevens waarnaar het zou worden gedaan.

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van deze disclaimer worden volledig beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.